Lokale omroep organisatie ooststellingwerf

Frequenties: Ether: 106,9FM | Ziggo 923 | KPN 1196 | Delta 800 | Kabelnoord 814

Subsydzjeregeling foar Frysk ûnderwiis opnij iepen
Gepost op: 2 april 2024

Alle skoallen yn Fryslân kinne fan 9 april oant en mei 1 oktober 2024 subsydzje oanfreegje foar it fuortsterkjen fan de posysje fan de Fryske taal en kultuer. Der is €600.000,- beskikber, op is op. De subsydzjeregeling is ûnderdiel fan it projekt Taalplan Frysk 2030.  

Deputearre Eke Folkerts: “Mei de subsydzjeregeling Frysk foar no en letter kinne skoallen ekstra stipe krije foar it útfieren fan harren ambysjes foar it Frysk. Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk 2030 yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s.”

Frysk foar no en letter 
Alle ûnderwiissektoaren komme yn oanmerking foar subsydzje: berne-opfanglokaasjes, primêr en fuortset ûnderwiis, mbû, hbû, wû en spesjaal ûnderwiis. Der kin subsydzje oanfrege wurde foar fjouwer kategorieën: Skoalling of neiskoalling, Les- en lêsmateriaal, Kultueredukaasje en Frijroasterjen. In skoalle kin de kategory ien kear in oanfraach dwaan yn dizze perioade.
De subsydzjeregeling bestiet sûnt 2021 en giet yn april foar de fyfde kear iepen. Skoallen witte de regeling goed te finen: ferline jier gong de regeling trije moanne earder ticht, omdat it maksimumbedrach berikt wie. Yn 2023 wie €400.000,- beskikber.

Taalplan Frysk 2030 
It projekt Taalplan Frysk 2030 wurket oan de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. De provinsje set him dêrfoar yn mei taal- en ûnderwiisynstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Ûnderwiisburo Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Mear oer de subsydzjeregeling: www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter
Mear oer Taalplan Frysk 2030: www.taalplan.frl

 

Snellingerdijk 39,
8431 EJ Oosterwolde
Telefoon ’s avonds na
18.00 uur : 0516-520770
(b.g.g.: 06 8232 0148)

Mail met de redactie: info@omroepodrie.nl

UITZENDFREQUENTIES:
ETHER: 106,9FM
ZIGGO 923
KPN 1196
DELTA 800
KABELNOORD 814

Overige berichten lezen:

Reeënexcursie op de fiets

Reeënexcursie op de fiets

Op dinsdagavond 23 juli organiseert Staatsbosbeheer een reeënexcursie in het Drents-Friese Wold. Onder leiding van reeëndeskundige Fedde van den Berg maak je een fietstocht vanaf het Buitencentrum in Appelscha naar plekken waar reeën komen. Onderweg vertelt hij...

VOLLEMAANWANDELING

VOLLEMAANWANDELING

Beleef het Drents-Friese Wold in de maneschijn Op zondag 21 juli is het weer volle maan. Dit maandelijks terugkerende natuurverschijnsel spreekt tot de verbeelding. Daarom organiseert Staatsbosbeheer elke maand een excursie in het Drents-Friese Wold, waar de...

Zundag 14 juli Jelke Nijboer in Huus en Hiem van 11 tot 12 ure

Zundag 14 juli Jelke Nijboer in Huus en Hiem van 11 tot 12 ure

In de twintigste uutzending van Huus en Hiem praoten we mit Jelke Nijboer. Jelke is wethoolder in Ooststellingwarf en verantwoordelik veur sport, onderwies en wonen. We praoten over et wark van een wethoolder. Wat doej’ zo op een dag, in een weke. En waoromme hi’j...

Aanpak fietspaden bij Bakkeveen: fase 2 van start

Aanpak fietspaden bij Bakkeveen: fase 2 van start

Deze zomer is er werk aan twee fietspaden bij Bakkeveen. Het gaat om het fietspad bij Duursma’s dobbe (15 juli tot 2 augustus) en de Beakendyk bij De Slotpleats, vanaf de Duerswâldmerwei tot aan de Boskwei (19 augustus tot 27 september). Aannemer Strukton Wegen &...

Geef je oren en neus de kost, er gaat een wereld voor je open

Geef je oren en neus de kost, er gaat een wereld voor je open

Speciaal voor blinden, slechtzienden, doofblinden en hun begeleiders,houden wij op donderdag 18 juli 2024 een excursie. In de zomer barst de natuur van geuren en geluiden. Geurende bloemen langs het pad, veldleeuweriken zingen het hoogste lied, allerlei soorten...

Ontdek de bossen rond het Lunsveen

Ontdek de bossen rond het Lunsveen

Ga op 17 juli 2024 mee en beleef de Bossen rond het Lunsveen. De excursie is van 19:00 uur tot 21:00 uur en start op de Parkeerplaats Lunsveen aan de Lunsveenweg in Boswachterij Gieten-Borger. (De kleine parkeerplaats is bereikbaar door ter hoogte van Rolderstraat 9...

WILD OP WOENSDAG

WILD OP WOENSDAG

Op avontuur in de natuur Op woensdag 17 en 24 juli kun je onder leiding van natuurgids Wietze van Staatsbosbeheer de wilde natuur ontdekken in het Drents-Friese Wold. De gezinsexcursie Wild op woensdag wordt in de zomervakantie meerdere keren georganiseerd en is leuk...

   BOSSAFARI 16 JULI

  BOSSAFARI 16 JULI

Ga op dinsdag 16 juli mee met de gids van Staatsbosbeheer en ontdek de natuur op een bijzondere manier! Tijdens de Bossafari ga je de natuur beleven met al je zintuigen. Onderzoek de boomtoppen, maak samen een geurcocktail en ontdek de honderden kleuren van het bos of...

ZOMERAVONDWANDELING AEKINGERZAND

ZOMERAVONDWANDELING AEKINGERZAND

In de zomervakantie organiseert Staatsbosbeheer elke donderdagavond een wandeling in het Drents-Friese Wold. Op donderdag 18 juli wandelen we over het Aekingerzand, het grootste stuifzandgebied in Noord-Nederland.   Wie kent niet het Aekingerzand, ofwel de Kale...

Ga naar de inhoud